دست می کشم روی موهای ف و دست های بابا و دل ام می خواهد دست بکشم از زنده گی…